Actievoorwaarden Patatas Mexicanas

Actievoorwaarden CêlaVíta Patatas Mexicanas Actie

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “CêlaVíta Patatas Mexicanas Actie” (hierna: de “Actie”). De actie wordt georganiseerd door CêlaVíta B.V. gevestigd aan Puttensteinseveldweg 22 te (8090 AA) Wezep ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 08129020 (“Organisator”).
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
1.3 CêlaVíta is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden en/of de organisatie/opzet van de actie en/of de prijzen zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op https://www.celavita.nl/patatas.
Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op https://www.celavita.nl/patatas worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen

2. Recht op deelname
2.1 Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 16 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden.
2.2 De deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en woonadres in Nederland.
2.3 De Deelnemer die jonger is dan 16 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan deze actie.
2.4. Organisator hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt doorgeven en verwerken. Organisator moedigt ook de ouder(s)/voogd(en) aan hun kinderen te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.
2.5 Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor het kosteloos ontvangen van de JBL speaker.

3. Looptijd van de Actie
Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk van 1 oktober 2018 t/m 4 november 2018 (de “Actieperiode”). Na het verstrijken van de Actieperiode is inschrijven niet meer mogelijk. CêlaVíta behoudt zich het recht voor om de looptijd van de Actieperiode eenzijdig te wijzigen.

4. Verloop van de Actie
4.1 Ga naar https://www.celavita.nl/patatas gedurende de Actieperiode en vul de vereiste gegevens in.
4.2 Alleen deelnemers die alle gegevens volledig en naar waarheid hebben ingevuld maken kans op de prijs.
4.4 Uit de door CêlaVíta ontvangen inzendingen wordt gedurende de Actieperiode door een onafhankelijke 50 winnaars geselecteerd.
4.5 Aan het eind van de Actieperiode worden de 50 winnaars gekozen. De winnaars binnen 2 weken na de actiepveriode via mail van CêlaVíta op de hoogte gebracht.
4.6 Iedere winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het door de deelnemer ingevulde e-mailadres waarin we verzoeken binnen 2 weken het adres te verstrekken waar de prijs naartoe kan worden gestuurd. Daarna wordt de prijs opgestuurd via PostNL.
4.7 Mocht er op de persoonlijke mail met het verzoek om het adres niet worden gereageerd, dan versturen we 1 maal een herinneringsmail met hetzelfde verzoek. Mocht er dan weer niet binnen 2 weken worden gereageerd, dan vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
4.8 Het is toegestaan dat meerdere personen per huishouden meedoen met de actie, echter kan er maximaal 1 prijs per huishouden worden gewonnen gedurende de gehele actie.

5. Prijs
5.1 Gedurende de Actie kan de volgende prijs gewonnen worden: een JBL speaker t.w.v. € 149,-. In totaal worden er 50 uitgekeerd.
5.2 De prijs is persoonsgebonden. De prijs kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze en wordt er een andere winnaar gekozen.
5.3 CêlaVíta is niet aansprakelijk voor het zoekraken van het poststuk tijdens het verzendproces of fouten in de verzendorganisatie van PostNL. Ook een verkeerd opgegeven adres en aflevering bij buren kan niet verhaald worden op CêlaVíta.
5.4 Over de uitslag, de prijs en de uitkering daarvan kan niet nader worden gecorrespondeerd.
5.5 Een deelnemer komt per account/(e-mail)adres/huishouden slechts éénmaal in aanmerking voor de prijs.

6. Voortijdige beëindiging van de Actie
CêlaVíta behoudt zich het recht om de Actie zonder aankondiging te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal CêlaVíta in het bijzonder gebruik maken wanneer een correcte uitvoering van de Actie vanwege technische oorzaken (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of storingen in hard- en/of software) of om juridische redenen niet kan worden gewaarborgd.

7. Aansprakelijkheid
7.1 CêlaVíta, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze Actie inclusief de door CêlaVíta ter beschikking gestelde prijs.
7.2 Ondanks de grootst mogelijke zorg die CêlaVíta aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door CêlaVíta openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen CêlaVíta niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor CêlaVíta in het leven roepen.
7.3 In geval van fraude door deelnemer(s) kan CêlaVíta niet verantwoordelijk gesteld worden.
7.4 De deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het deelnamemateriaal dat hij/zij eventueel ter beschikking stelt in het kader van de Actie. CêlaVíta kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer zal CêlaVíta vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de deelnemer gebruikte deelnamemateriaal.

8. Verklaring gegevensbescherming
8.1 Deelnemers dienen juiste en volledige naam-, woonadres- en e-mailgegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
8.2 Alle gegevens die CêlaVíta verkrijgt in het kader van deze Actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld conform onze privacy- en cookie policy (die te vinden is op onze website).
8.3 De door deelnemers verstrekte gegevens zoals naam, woonadres en e-mailadres worden door CêlaVíta verzameld en enkel gebruikt voor communicatie rondom de bekendmaking van de winnaars en voor communicatie met de winnaars tenzij de deelnemer zelf heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden d.m.v. de nieuwsbrief.
8.4 De verstrekte persoonsgegevens zullen door Organisator en een derde Partout Digital Native Agency te Vonderweg 22, 5616 RM Eindhoven, worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. Deze derde partij is verplicht dezelfde vertrouwelijkheid als Organisator te betrachten in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9. Klachten
Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door uiterlijk 5 november oktober 2018 een e-mail te sturen aan celavita@partout.nl onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Partout d.n.a zal namens Organisator vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

10. Diversen
10.1 Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. lle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
10.2 CêlaVíta handelt met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
10.3 Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.